• VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Banner 1
  • Banner 2
  • Banner 3

GIảm Giá Test Nhanh

Giảm Giá Test Nhanh SARS-COVID 2

Test đơn nhanh : 250 000VND/1 người

Test gộp cho 2 người : 350 000VND/2 người

Test gộp cho 3 người : 450 000VND/3 người

Văn bản nhà nước